TRANSLATE

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Ασυμπτωματικό ιγμόρειο δεν σημαίνει Υγιές ιγμόρειο. Eνισχύεται, όμως , ο οδοντογενής παράγοντας ?

Η εργασία-αναφορά των Maloney και Doku για τη
συχνότητα της οδοντογενούς ιγμορίτιδας έκλεισε
αισίως τα 40 της χρόνια. Ωστόσο, το 10-12 %
παραμένει κυρίαρχο στην εκπαιδευτική ύλη
ακόμη κι αν σποραδικά παρουσιάζονται εργασίες,
με αξιόπιστο δείγμα, στις οποίες το παραπάνω
ποσοστό εμφανίζεται διπλάσιο ή και τριπλάσιο.
Επιπλέον με τις δυνατότητες της υπολογιστικής
απεικόνισης (υπολογιστική και μαγνητική
τομογραφία), η τεκμηριωμένη συμβολή της
οδοντικής και περιοδοντικής νόσου στις
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του ιγμορείου μπορεί
πλέον να μελετηθεί με μεγάλη ακρίβεια.

Στο πρόσφατο 28o ΠΟΣ, παρουσιάστηκε μια εργασία
(ΕΑ29) από την Κλινική Ακτινοδιαγνωστικής και
Ακτινολογίας Στόματος της Οδ/κής Σχολής του ΕΚΠΑ,
στην οποία επιβεβαιωνόταν ένα εύρημα με ιδιαίτερο
επιστημονικό ενδιαφέρον, στο οποίο έχουν καταλήξει
και άλλες, ολιγάριθμες, εργασίες από τη διεθνή
βιβλιογραφία. Ότι δηλαδή, μεγάλο ποσοστό
φλεγμονωδών αλλοιώσεων μπορεί να εντοπίζεται
σε ιγμόρεια ασυμπτωματικών ασθενών και να
συσχετίζεται με οδοντική παθολογία. Επιπλέον,
αυτή η εργασία προχωρούσε σε σχέση με τις
προηγούμενες και αναφερόταν στην παρουσία
σημαντικού ποσοστού μικροδιατρήσεων του
εδάφους του ιγμορείου, οι οποίες αναπτύσσονταν
στο έδαφος αυτών των φλεγμονωδών αλλοιώσεων.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα συσχετίζονται
τα ευρήματα της εργασίας των συναδέλφων με
τα σχετικά ευρήματα άλλων επιστημονικών εργασιών.


(click! για μεγέθυνση)

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη των δεδομένων του
πίνακα είναι προφανή και δεν χρειάζονται σχολιασμό.
Θα ήθελα μόνο να θέσω κάποια ερωτήματα, τα οποία
πιστεύω ότι η τρέχουσα έρευνα πρέπει να προσεγγίζει:

1. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια ασυμπτωματικών ασθενών
οφείλονται σε οδοντικά και περιοδοντικά αίτια. Αυτή
η προσέγγιση , νομίζω, ότι μεθοδολογικά θα πρέπει
να αποκλείει ή να συνεκτιμά άλλες πιθανές αιτίες ,
όπως για παράδειγμα τις διαταραχές του συμπλέγματος
των οστέινων στομίων (ostiomeatal complex).
Επίσης παράγοντες όπως η ηλικία και η εποχή πρέπει
να λαμβάνονται υπόψιν στην ερμηνεία της συχνότητας.

2. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια και έχουν οδοντική αιτιολογία
μπορούν να εξελιχθούν σε ιγμορίτιδα. Αυτή η προσέγγιση
σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της οδοντογενούς
ιγμορίτιδας . Πιστεύω ότι η εργασία των Legert KG κσ
«Sinusitis of odontogenic origin: pathophysiological
implications of early treatment.» θέτει το πλαίσιο και
αναδεικνύει την κλινική σημασία.

3. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια υφίενται ή παρέρχονται μετά
από τη θεραπεία των υπεύθυνων οδοντικών και περιοδοντικών
βλαβών. Και γενικότερα, σε τι βαθμό η οδοντιατρική
θεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη αλλά και
τη θεραπεία των φλεγμονωδών αλλοιώσεων του ιγμορείου.


Για κάθε ενδιαφερόμενο προτείνω κάποιες χρήσιμες
βιβλιογραφικές αναφορές:


Maxillary sinusitis of odontogenic origin
Curr Infect Dis Rep. 2008

Complications of maxillary sinus augmentations
in a selective series of patients
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008

Comparison of periapical radiography and
limited cone-beam tomography in posterior
maxillary teeth referred for apical surgery.
J Endod. 2008

A retrospective study of the effects on sinus
complications of exposing dental implants to
the maxillary sinus cavity.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007

[The odontogenic maxillary sinusitis: 31 cases]
Tunis Med. 2007

Intentional replantation for the management
of maxillary sinusitis.
Int Endod J. 2007

The maxillary sinus and its endodontic implications:
clinical study and review.
B-ENT. 2006

Sinusitis of odontogenic origin.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2006

Roots of the maxillary first and second molars in
horizontal relation to alveolar cortical plates and
maxillary sinus: computed tomography
assessment for infection spread.
Clin Oral Investig. 2006

Anatomic risk factors for sinus disease: fact or fiction?
Am J Rhinol. 2005

Maxillary sinus disease of odontogenic origin.
Otolaryngol Clin North Am. 2004

[Clinical study of routes of onset of inflammatory
diseases in the maxillary sinuses]
Acta Chir Iugosl. 2004

[The most often causes of
odontogenic maxillary sinusitis]
Vojnosanit Pregl. 2004

Sinusitis of odontogenic origin:
pathophysiological implications of early
treatment.
Acta Otolaryngol. 2004

Healing of maxillary sinusitis of odontogenic
origin following conservative
endodontic retreatment: case reports.
Acta Otorhinolaryngol Belg. 2003

Effects of maxillary sinus floor elevation surgery
on maxillary sinus physiology.
Eur J Oral Sci. 2003

Nonsurgical treatment for odontogenic maxillary
sinusitis using irrigation through the root canal:
preliminary case report.
Tohoku J Exp Med. 2002

Computed tomography evidence of dental
restoration as aetiological factor for
maxillary sinusitis.
J Laryngol Otol. 2000

Radiological findings of the post-sinus lift
maxillary sinus: a computerized tomography follow-up.
J Periodontol. 1999

Comparison of CT and MRI features in sinusitis.
Eur J Radiol. 1998

Clinical significance of asymptomatic sinus
abnormalities on magnetic resonance
imaging.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997

The role of the ostiomeatal unit anatomic
variations in inflammatory disease of
the maxillary sinuses.
Eur J Radiol. 1997

Radiological findings in the maxillary sinuses
of symptomless young men.
Acta Otolaryngol Suppl. 1997

A histomorphologic study of the effects of
periodontal inflammation on the maxillary sinus mucosa.
J Periodontol. 1992

The effects of periodontal treatment on mucous
membrane thickening in the maxillary sinus.

J Clin Periodontol. 1986

Maxillary sinusitis of odontogenic origin.
J Can Dent Assoc. 1968


Δ . Τρικεριώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια: